PDF 인쇄 E-mail
NetNam không chỉ cung cấp dịch vụ truy nhập Internet mà còn cung cấp giải pháp mạng chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu phức tạp của nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm:

• Các dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ ứng dụng trên Internet

• Các dịch vụ gia tăng và giải pháp trên Internet: Thiết kế cổng thông tin (website), giải pháp thoại Internet, e-learning, thương mại điện tử, .v.v.

• Các giải pháp an toàn, an ninh mạng diện rộng

• Tư vấn, đào tạo về công nghệ thông tin

NetNam đã triển khai thành công các dự án lớn về hệ thống quản lý thông tin và an toàn an ninh mạng (mạng diện rộng của Đảng Cộng sản,hệ thống thông tin UNDP, các bộ ngành, .v.v.)
 

Dịch vụ hỗ trợ