Dịch vụ nguồn mở
금요일, 24 2월 2012 16:24    PDF 인쇄 E-mail

Giải pháp & Dịch vụ Nguồn mở của NetNam

- Giải pháp & dịch vụ IPv6

- Giám sát mạng

- Network Gateway/Firewall

- Premium e-mail (Zimbra based)

- Web portal & CMS

- Hosting solutions

- Virtualization & private clouds

 

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần NetNam

Emai:  이 이메일 주소는 스팸봇으로부터 보호됩니다. 보시려면 자바스크립트를 사용 가능으로 해야됩니다.

Điện thoại: +84-4-3756 2362

........................
Older news items:
..................................
 

Dịch vụ hỗ trợ